spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.
 • Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.
 • Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Det mangler ikke på kreativitet og innovasjonstalent hos den norske bonden. Med et klima i stadig endring er behovet for mer kunnskap også tydelig.</p>
 • <p>Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Telemark Landbruksselskap vil i 2020 samarbeide om å utvikle presentasjonsverktøy for å bedre kommunisere ulike klima- og bærekrafts-perspektiv relatert til matproduksjon i Norge. </p>
 • <p>Målet er å skape økt lokal verdiskaping og legge til rette for videre vekst i Fjellregionen i Telemark gjennom målrettet arbeid med produktutvikling, produktpakking og markedsføring av fritidsfiske.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

 • Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er luta lei den ensidige klimadebatten om rødt kjøtt. Hun mener at vi må snakke mindre om kjøttskam, og mer om skog som klimatiltak.
 • Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth  (Sp) om Statskogs tomtepriser for å bygge seniorboliger på Charlottatippen  i Sulitjelma.
 • Jordbruksavtalepartene har i dag mottatt en rapport om husdyrgjødsel til biogass. Rapporten er et oppdrag fra jordbruksoppgjøret 2019 og har en gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.
   

SMIL

Kulturminne og kulturmiljø - Klikk for stort bilde SMIL = Spesielle Miljøtiltak I Landbruket

SMIL inneheld det som før var:

STILK - Spesielle Tiltak I Landbrukets Kulturlandskap

IMT - Investeringar I Miljøtiltak

MOMLE - Miljøretta Omlegging på Erosjonsutsett jord

Organisert Beitebruk

Områdetiltak

§ 1. Formål - fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap - redusere forurensning frå jordbruket - utover det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift. -

Prosjekta og tiltaka skal prioriterast ut frå lokale målsettingar og strategiar.

- Kommunen skal fastsetja overordna retningsliner for prioritering av søknader

 - Retningsliner skal utarbeidast i dialog med FM og næringsorganisasjonane

Kum - Klikk for stort bilde Gamal kulturmark - Klikk for stort bilde Fangdam - Klikk for stort bilde

Forureiningstiltak:

Bygningsmessige tiltak

 • Høytørkeanlegg
 • Oppsamlingsanlegg frå veksthus
 • Oppsamling av husdyrgjødsel/sliopressaft
 • Gasstap og lukt

Hydrotekniske anlegg

 • Økologiske rensetiltak/miljøplantingar - fangdammar (PDF, 3 MB)
 • Omlegging til miljøvenleg og ekstensiv drift på erosjonsutsatte areal

 Lokale strategiar - Midt-Telemark:

 Lokale strategiar for Midt-Telemark er laga i samråd med faglaga i dei 3 kommunane.

Prioriteringar:

 • Fellestiltak
 • Nytte for almenheten
 • Kulturlandskapsområde
 • Næringsmessig samanheng
 • - T.d. istandsetting av gamal kulturmark
    vert prioritert på bruk med husdyr

Kven kan søke SMIL midlar?

- foretak/eigarar som driv eller eig ein landbrukseigedom
- ein kvar som er registrert i Einingsregisteret og som har
   løyve frå eigar av landbrukseigedommen til å gjennomføre
   prosjekt eller tiltak  

- det kan ikkje innvilgast tilskot til prosjekt eller tiltak på landbrukseigedom der stat, fylke eller kommune er eigar eller drivar, med mindre tiltaket er eit fellestiltak der ein eller fleire landbrukseigendomer med rett til tilskot er med.

Søknad:

 -Søknadsskjema om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

I tillegg til sjølve søknadsskjema med kostnadsoverslag skal søknaden innehalde:

-Teikningar/foto

-Dokumentasjon av historie/fredning

-Kostnadsoverslag

 Det er inga fast frist for innlevering av SMIL søknadar. Desse blir behandle etter som dei kjem inn.

Det vil til ei kvar tid bli måtte gjordt prioriteringar i høve til kor mykje midlar som står att for det enkelte år.

Søknad leverast inn i forkant av prosjektet.

 Krav til rapportering:

- Kort oppsummering av kva som er gjordt / eventuelle endringar i høve til godkjent plan

- Prosjektrekneskap med kopi av bilag

- Timeliste for eigeninnsats

- Bilete før og etter

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Turkart &#45; Hjuksebø med Sveinsbufjell
Turkart - Hjuksebø med Sveinsbufjell
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering