spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Onsdag 28. august møtte fylkespolitikere i Vestfold og Telemark til valgkamparrangement på Nortura sitt anlegg i Tønsberg. Programmet for dagen inneholdt omvisning fra nyslaktet gris til ferdig grillpølse, konkurranse der politikerne ble testet i grisens anatomi og til slutt landbrukspolitisk debatt med listetoppene.
 • TINE AU i Telemark, Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag inviterer til et hørings-, informasjons- og diskusjonsmøte om nedtrapping av norsk melkeproduksjon.
 • Telemark Bondelag ønsker alle medlemmer, bønder og bondevenner en riktig god sommer! Kontoret er betjent igjen fra 5. august

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass en vannmettet jord og er dermed et godt tiltak til å redusere klimagassutslippet fra jordbruket.</p>
 • <p>Tørkesommaren i fjor gav grunn til å finne fôr på nye stader, eller i praksis - finne tilbake til 'gamle' areal, som av ulike årsaker var gått ut av drift. Det oppstod eit behov for oversikt over slike reserveareal i heile landet.</p>
 • <p>Fylkesmannen i Vestfold og Telemark planlegger en stor Jordvernkonferanse på Verdens jorddag 5. desember 2019 i Ælvespeilet i Porsgrunn.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • Landbruksdirektoratet inviterer nye og tidligere søkere til å søke penger i den nasjonale delen av Klima-og miljøprogrammet (KMP). Programmet støtter tiltak som skal komme bonden til gode, og det ligger 15 mill. kroner i potten.
 • Foretak som har kjøpt et minstekvantum av norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat, kan få importere råvarer med nedsatt toll til sin produksjon. Landbruksdirektoratet skal innen 1. desember fastsette krav til hvor mye norsk epleråstoff foretak må bruke for å få importere epleråstoff til nedsatt toll i 2020.
 • Fortsatt øker omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandel, men veksten er lavere enn tidligere. Andelen økologisk av totalomsetningen er uendret på omtrent 2 prosent.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

 • Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la frem ferske tall fra Landbruksdirektoratet som viser en omsetning på 1,45 milliarder kroner av økologiske matvarer hittil i år. Dette er en økning på 1,9 prosent sammenlignet med samme periode året før.
 • Dette dokumentet er et tillegg til rapporten Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer for 2018, som Landbruksdirektoratet publiserte 15. mars i år.
 • FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.
   

SMIL

Kulturminne og kulturmiljø - Klikk for stort bilde SMIL = Spesielle Miljøtiltak I Landbruket

SMIL inneheld det som før var:

STILK - Spesielle Tiltak I Landbrukets Kulturlandskap

IMT - Investeringar I Miljøtiltak

MOMLE - Miljøretta Omlegging på Erosjonsutsett jord

Organisert Beitebruk

Områdetiltak

§ 1. Formål - fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap - redusere forurensning frå jordbruket - utover det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift. -

Prosjekta og tiltaka skal prioriterast ut frå lokale målsettingar og strategiar.

- Kommunen skal fastsetja overordna retningsliner for prioritering av søknader

 - Retningsliner skal utarbeidast i dialog med FM og næringsorganisasjonane

Kum - Klikk for stort bilde Gamal kulturmark - Klikk for stort bilde Fangdam - Klikk for stort bilde

Forureiningstiltak:

Bygningsmessige tiltak

 • Høytørkeanlegg
 • Oppsamlingsanlegg frå veksthus
 • Oppsamling av husdyrgjødsel/sliopressaft
 • Gasstap og lukt

Hydrotekniske anlegg

 • Økologiske rensetiltak/miljøplantingar - fangdammar (PDF, 3 MB)
 • Omlegging til miljøvenleg og ekstensiv drift på erosjonsutsatte areal

 Lokale strategiar - Midt-Telemark:

 Lokale strategiar for Midt-Telemark er laga i samråd med faglaga i dei 3 kommunane.

Prioriteringar:

 • Fellestiltak
 • Nytte for almenheten
 • Kulturlandskapsområde
 • Næringsmessig samanheng
 • - T.d. istandsetting av gamal kulturmark
    vert prioritert på bruk med husdyr

Kven kan søke SMIL midlar?

- foretak/eigarar som driv eller eig ein landbrukseigedom
- ein kvar som er registrert i Einingsregisteret og som har
   løyve frå eigar av landbrukseigedommen til å gjennomføre
   prosjekt eller tiltak  

- det kan ikkje innvilgast tilskot til prosjekt eller tiltak på landbrukseigedom der stat, fylke eller kommune er eigar eller drivar, med mindre tiltaket er eit fellestiltak der ein eller fleire landbrukseigendomer med rett til tilskot er med.

Søknad:

 -Søknadsskjema om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

I tillegg til sjølve søknadsskjema med kostnadsoverslag skal søknaden innehalde:

-Teikningar/foto

-Dokumentasjon av historie/fredning

-Kostnadsoverslag

 Det er inga fast frist for innlevering av SMIL søknadar. Desse blir behandle etter som dei kjem inn.

Det vil til ei kvar tid bli måtte gjordt prioriteringar i høve til kor mykje midlar som står att for det enkelte år.

Søknad leverast inn i forkant av prosjektet.

 Krav til rapportering:

- Kort oppsummering av kva som er gjordt / eventuelle endringar i høve til godkjent plan

- Prosjektrekneskap med kopi av bilag

- Timeliste for eigeninnsats

- Bilete før og etter

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
aug-15
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering