spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen.
 • Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland er glad for at det er landet en avtale som bidrar til forutsigbare rammer for bonden, og som bidrar til å opprettholde norsk matproduksjon
 • Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i dag om at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021.

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Urbant landbruk aukar livskvaliteten i tette byer og bidrar til berekraftig utvikling.</p>
 • <p>Årsmeldinga for skogbruket i 2019 er skrive samla for Vestfold og Telemark, sjølv om vi formelt vart eit nytt fylke fyrst frå og med 1. januar 2020.</p>
 • <p>Landslaget for Telemarksfe har tatt eit krafttak for å redde Telemarkskua ut av ein kritisk trua situasjon. Avlsarbeidet er forbetra og styrka i tillegg til at nye produkt har kome på banen i prosjektperioden. Ein fellesinnsats over fleire år har gitt gode resultat.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • Omsetningsrådet og Tine SA inngikk i møte i dag avtale om sikring av likviditet i fondet for omsetningsavgift for melk i forbindelse med utbetaling for oppkjøp av melkekvoter i 2020. Avtalen ble enstemmig vedtatt.
 • Resultatene viser til dels store endringer for enkelte jordanvendelser i noen regioner. På landsbasis er endringene mindre. Årets jordleieundersøkelse må tolkes i lys av endringer i kommune- og regionstruktur.
 • Fra 1. juli er det Landbruksdirektoratet som gir tillatelse til å innføre landbruksvarer midlertidig for bearbeiding og deretter utførsel. Formålet er å forenkle ordningen med innenlandsk bearbeiding, og å tilby et alternativ når adgangen til å gi eksportstøtte faller bort ved utgangen av 2020.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet har sammen med Nærings- og fiskeridepartmentet og Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt en ny mateksportforskrift som skal regulere eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS.
 • Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. Det blir betalt 500 kroner per villsvin. For hunndyr (sugger) blir det betalt et tillegg på 1500 kroner. Jegere får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.
 • Norske siderprodusenter tok to priser og fikk 26 ulike medaljer i den internasjonale siderkonkurransen CiderWorld, som er arrangert i Frankfurt am Main i Tyskland. Nybegynneren Dan Olav Sæbø fra Hjelmeland ble vinner i kategorien musserende sider, mens veteranen Marius Egge fra Lier tok pris i kategorien Is-sider.
   

Tilskot til tiltak i beiteområder- søknadsfrist 1. april 2020

Sau heim frå beite - Klikk for stort bilde Midt-Telemark landbrukskontor har for 2020 fått tildelt ei ramme på totalt kr. 150.000 til tilskot i beiteområder. Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogeleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite, og fremme fellestiltak i beiteområda. 

Søknadsfrist 01.04.2020. Søknad sendast til Midt-Telemark landbrukskontor. Bruk elektronisk søknad, som du finn på Landbruksdirektoratet si heimeside

 Kven kan søke:

 • lag og foreinger (beitelag, grunneigarlag, radiobjellelag) som driv næringsmessig beitedrift.
 • enkeltforetak som søker produksjonstillegg, der det grunna naturgitte eller driftsmessige tilhøve ikkje ligg til rette for samarbeid.

Tilskot kan gis til:

 • Ulike typer faste og mobile investeringstiltak:
  Sperregjerde, ferister, bruer, gjetarhytter inntil 20 m2, sanke- og skilleanlegg, anlegg/rydding/utbetring av driftsvegar, saltsteinsautomater, elektronisk overvakingsurstyr, elektronisk gjerde (t.d. Nofence) m.m.
 • Planlegging- og tilretteleggingstiltak:
  - Planlegging og prosjektering av faste innstallasjoner
  - Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
  - Prosjektretta arbeid for stimulering til beitebruk
  - Utprøving av nytt utstyr
  - Vegetasjonskartlegging

Søknadsfrist 01.04.2020

Søknad sendast til Midt-Telemark landbrukskontor. Bruk elektronisk søknad, som du finn på Landbruksdirektoratet si heimeside

Har du spørsmål til ordninga ta kontakt med Midt-Telemark landbrukskontor på tlf 35957770 eller e-post landbruk@intk.no

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 3817
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
Eplekunst-1
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering