spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Norsvin i Vestfold, Telemark og Buskerud er godt fornøyd med at over 80 personer møtte opp på fagdagen de arrangerte sammen med Nortura på Gjennestad denne uka. Regulering av svinemarkedet på kort og lang sikt er et høyaktuelt tema som ble belyst av Karin Røhne, Nortura, Gustav Grøholt, Norsvin og Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag. Som resultat av jordbruksmeldinga og årets jordbruksoppgjør kan vi få mulighet til å regulere produksjonen bedre. -Denne muligheten må vi bruke og det er avgjørende at Norsvin og Bondelaget står samlet, uttalte flere i debatten.
 • Hege Gonsholt fra Telemark Bondelag tok på årsmøtet i Norges Bondelag opp situasjonen for geitenæringa og ordningen med omsetningen av geitemelk-kvoter.
 • Den 16. mai vart det inngått avtale mellom jordbruket sin forhandlingsdelegasjon og Staten. Avtala har ei ramme på 1100 milionar kroner, der kravet frå Jordbruket var 1830 millionar. Fylkesleder Aslak Snarteland sier at "dette er ei akseptabel avtale, men er ikkje på nokon måte med å tette gapet til andre samanliknbare yrkesgrupper".

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Fylkesmannen i Telemark inviterer entreprenørar i Telemark som bygger skogsbilvegar til ei dagsamling med tema bygging og ombygging av skogsbilvegar. Formålet med samlinga er å gå gjennom viktige tilhøve knytt til bygging av skogsbilvegar, byggjeteknikk, landskaps- og miljøomsyn ved bygginga, byggeplanar m.m.</p>
 • <p>Fredag 25. mai invitera Fylkesmannen i Telemark, Nome vidaregåande skule avd. Søve og Telemark Landbruksselskap til fagdag med tema: - Bynært og urbant landbruk og det grøne skiftet - mange nye moglegheiter. Målet med dagen var primært å gje kunnskap og inspirasjon til dei tilsette ved naturbruksskulen om kva som utviklar seg av potensielle næringar knytt til det bynære og urbane landbruket.</p>
 • <p>Stigande interesse for å søkje om støtte til etablering av nye biovarmeanlegg gjennom bioenergiprogrammet, etter auka lønnsemd for dei etablerte bioenergianlegga denne vinteren.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • Svinenæringa har utfordringer med overproduksjon. Nå utreder Landbruksdirektoratet ulike tiltak som kan bedre situasjonen. Utredningen skal være ferdig 1. september.
 • Med bakgrunn i Jordbruksavtale 2018-2019 lyses det ut inntil to mill. kroner til utredninger innen tre utvalgte fagområder. Frist for å søke er 22. august.
 • Overproduksjon av egg, svin og sau/lam medførte økte kostnader til markedsbalanseringen, og ga dermed økte avgifter for bøndene. I tillegg til ubalanse i markedene, førte stor politisk oppmerksomhet rundt rådets regelverk og ordninger til at fjoråret ble et krevende år for rådet.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   
Publisert 29.10.2015
Utdeling

Fruktbygda SA fekk 28. oktober tildelt Den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Prisen vart overrekt på Lerkekåsa vingård og galleri. Fruktbygda SA vart plukka ut som vinnar blant 16 andre sterke kandidatar. 

Me gratulerar med den gjeve prisen!

Publisert 25.08.2015
Plantevern - Sprøyting

Ny forskrift om plantevernmidlar trådte i kraft 1. juni 2015. Denne forskrifta har endringar som vedkjem alle brukarar og forhandlarar av plantevernmidlar i Noreg - mellom anna er Integrert plantevern(IPV) no eit krav.

Publisert 15.07.2015
Skogsbilveg

Den nye forskrifta om planlegging og godkjenning av landbruksvegar (landbruksveiforskriften) trådte i kraft 1. juli.

Forskrifta er ein del av Regjeringa si satsing på infrastruktur i skogbruket og vil gjera søknadsprosessen enklare både for den som vil byggje veg og kommunen sine saksbehandlerar. 

For meir informasjon sjå Landbruksdirektoratet si nettside

Publisert 26.06.2015
Plantevern - Sprøyting

LMD har fastsett forskrifta som forlenger gyldigheita for autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidlar. Autorisasjonsbevis med utløpsdato i 2015 får forlenga gyldigheit fram til 1.januar 2016

Når det gjeld det nettbasera kurset, vert lanseringa utsett til hausten pga. tekniske problem.

For meir informasjon sjå Mattilsynets sider.

Publisert 05.05.2015

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram jordbruket sitt krav til årets jordbruksforhandlingar 24. april. Landbruks- og matdepartementet har i dag lagt fram sitt tilbod til årets jordbruksforhandlingar.

For meir informasjon sjå Landbruks- og matdepartementet sine nettsider og Norges Bondelag sine nettsider 

Publisert 30.03.2015
Fangdam

Kommunane i Telemark har fått tildela sine midlar til skogkultur (NMSK), drenering og Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) for 2015. Til tross for ein nedgang i dei statlege overføringane er det til saman ca. 11 millionar kroner til fordeling til kommunane.

Meir om dei enkelte verkemiddelordningane og tildelingsbreva finn du på Fylkesmannen si heimeside.

Publisert 20.03.2015
sauer på beite

Fylkesmannen gjev tilskot til ymse føremål i landbruket. Her finn du ei oversikt over nokre av dei:

 • Tilskot til klima- og miljøprogram. Søknadsfrist 1. april.
 • BU-midlar, utgreiings- og tilretteleggingstiltak. Fortløpande sakshandsaming. Det er i hovudsak forvaltning, organisasjonar og samarbeidstiltak som kan søkje. Sjå høgre meny for retningsliner m.v.
 • Tilskot til tiltak i beitefelt. Søknadsfrist 1. april.
 • Tilskot til skogsvegar.
 • Fjellandbruk Telemark og Buskerud. Søknadsfrist 1. april.
 • Rentemidlar av skogfond - regionale fellestiltak i skogbruket.

For nærare informasjon om tilskota sjå Fylkesmannen si heimeside

Publisert 20.03.2015
Fjellfrø

Telemark har fått ny tildeling av midlar til landbruksbasert næringsutvikling for 2015. Dette gjeld fylkesvise midlar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak, midlar til fjellandbruket og midlar til å styrke det kommuneretta arbeidet på landbruks- og matområdet. Innovasjon Noreg Telemark har også i desse dagar fått ny pott midlar for 2015 knytt til investering og bedriftsutvikling.

For meir informasjon og for årets tildelingar sjå Fylkesmannen si heimeside

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Bøvegen 271
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 0822
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Turkart &#45; Hjuksebø med Sveinsbufjell
Turkart - Hjuksebø med Sveinsbufjell
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering