spacerMeny spacer
spacer

Nytt frå Telemark Bondelag

 • Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen.
 • Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland er glad for at det er landet en avtale som bidrar til forutsigbare rammer for bonden, og som bidrar til å opprettholde norsk matproduksjon
 • Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i dag om at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021.

Nytt frå Fylkesmannen

 • <p>Urbant landbruk aukar livskvaliteten i tette byer og bidrar til berekraftig utvikling.</p>
 • <p>Årsmeldinga for skogbruket i 2019 er skrive samla for Vestfold og Telemark, sjølv om vi formelt vart eit nytt fylke fyrst frå og med 1. januar 2020.</p>
 • <p>Landslaget for Telemarksfe har tatt eit krafttak for å redde Telemarkskua ut av ein kritisk trua situasjon. Avlsarbeidet er forbetra og styrka i tillegg til at nye produkt har kome på banen i prosjektperioden. Ein fellesinnsats over fleire år har gitt gode resultat.</p>

Nytt frå Landbruksdirektoratet

 • Omsetningsrådet og Tine SA inngikk i møte i dag avtale om sikring av likviditet i fondet for omsetningsavgift for melk i forbindelse med utbetaling for oppkjøp av melkekvoter i 2020. Avtalen ble enstemmig vedtatt.
 • Resultatene viser til dels store endringer for enkelte jordanvendelser i noen regioner. På landsbasis er endringene mindre. Årets jordleieundersøkelse må tolkes i lys av endringer i kommune- og regionstruktur.
 • Fra 1. juli er det Landbruksdirektoratet som gir tillatelse til å innføre landbruksvarer midlertidig for bearbeiding og deretter utførsel. Formålet er å forenkle ordningen med innenlandsk bearbeiding, og å tilby et alternativ når adgangen til å gi eksportstøtte faller bort ved utgangen av 2020.

Nytt frå landbruks- og Matdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet har sammen med Nærings- og fiskeridepartmentet og Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt en ny mateksportforskrift som skal regulere eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS.
 • Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. Det blir betalt 500 kroner per villsvin. For hunndyr (sugger) blir det betalt et tillegg på 1500 kroner. Jegere får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.
 • Norske siderprodusenter tok to priser og fikk 26 ulike medaljer i den internasjonale siderkonkurransen CiderWorld, som er arrangert i Frankfurt am Main i Tyskland. Nybegynneren Dan Olav Sæbø fra Hjelmeland ble vinner i kategorien musserende sider, mens veteranen Marius Egge fra Lier tok pris i kategorien Is-sider.
   

SMIL

Kulturminne og kulturmiljø - Klikk for stort bilde SMIL = Spesielle Miljøtiltak I Landbruket

SMIL inneheld det som før var:

STILK - Spesielle Tiltak I Landbrukets Kulturlandskap

IMT - Investeringar I Miljøtiltak

MOMLE - Miljøretta Omlegging på Erosjonsutsett jord

Organisert Beitebruk

Områdetiltak

§ 1. Formål - fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap - redusere forurensning frå jordbruket - utover det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift. -

Prosjekta og tiltaka skal prioriterast ut frå lokale målsettingar og strategiar.

- Kommunen skal fastsetja overordna retningsliner for prioritering av søknader

 - Retningsliner skal utarbeidast i dialog med FM og næringsorganisasjonane

Kum - Klikk for stort bilde Gamal kulturmark - Klikk for stort bilde Fangdam - Klikk for stort bilde

Forureiningstiltak:

Bygningsmessige tiltak

 • Høytørkeanlegg
 • Oppsamlingsanlegg frå veksthus
 • Oppsamling av husdyrgjødsel/sliopressaft
 • Gasstap og lukt

Hydrotekniske anlegg

 • Økologiske rensetiltak/miljøplantingar - fangdammar (PDF, 3 MB)
 • Omlegging til miljøvenleg og ekstensiv drift på erosjonsutsatte areal

 Lokale strategiar - Midt-Telemark:

 Lokale strategiar for Midt-Telemark er laga i samråd med faglaga i dei 3 kommunane.

Prioriteringar:

 • Fellestiltak
 • Nytte for almenheten
 • Kulturlandskapsområde
 • Næringsmessig samanheng
 • - T.d. istandsetting av gamal kulturmark
    vert prioritert på bruk med husdyr

Kven kan søke SMIL midlar?

- foretak/eigarar som driv eller eig ein landbrukseigedom
- ein kvar som er registrert i Einingsregisteret og som har
   løyve frå eigar av landbrukseigedommen til å gjennomføre
   prosjekt eller tiltak  

- det kan ikkje innvilgast tilskot til prosjekt eller tiltak på landbrukseigedom der stat, fylke eller kommune er eigar eller drivar, med mindre tiltaket er eit fellestiltak der ein eller fleire landbrukseigendomer med rett til tilskot er med.

Søknad:

 -Søknadsskjema om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

I tillegg til sjølve søknadsskjema med kostnadsoverslag skal søknaden innehalde:

-Teikningar/foto

-Dokumentasjon av historie/fredning

-Kostnadsoverslag

 Det er inga fast frist for innlevering av SMIL søknadar. Desse blir behandle etter som dei kjem inn.

Det vil til ei kvar tid bli måtte gjordt prioriteringar i høve til kor mykje midlar som står att for det enkelte år.

Søknad leverast inn i forkant av prosjektet.

 Krav til rapportering:

- Kort oppsummering av kva som er gjordt / eventuelle endringar i høve til godkjent plan

- Prosjektrekneskap med kopi av bilag

- Timeliste for eigeninnsats

- Bilete før og etter

   

Midt-Telemark Landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Landbrukets hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv
Telefon
: 35 95 77 70

Faks
: 35 95 77 79
Org.nr.
: 987 678 097
Kommunenr.
: 3817
Åpningstid
: 08.00 - 15.00

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Dagens bilete

Fotograf: Helge Høvik
Perlemorskyer over Gvarv
Helge Høvik
Levert av ACOS AS
Avdelingsleiar Tora S. Aarnes      Rådgjevar jordbruk Dag Gjermund Roheim
Login for redigering Login for redigering